Kamenec Hotels Kiten & Nessebar

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този уебсайт е собственост на Хотели Каменец. Хотели Каменец имат правото да правят всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на Хотели Каменец с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на Хотели Каменец.

Връзки с други сайтове

Хотели Каменец не носят отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

Хотели Каменец поддържат актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Хотели Каменец не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани, по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – Хотели Каменец, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Хотели Каменец не гарантират безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.